FI-14-0 proces laczacy projekt i budowe

Budowa oparta na modelach – proces łączący etap projektowy i wykonawczy

Branża budowlana w swojej tysiącletniej historii opracowała liczne procesy i metodologie pracy. Niektóre z nich stały się zbędne wraz z rozwojem technologii budowlanych, podczas gdy inne są nadal aktualne. W procesach budowlanych opartych na modelach odrzucamy płaskie rysunki papierowe, ale nie lekceważymy dobrze funkcjonujących metodologii.

W moim poprzednim artykule wspomniałem, że idea bezrysunkowego placu budowy w rzeczywistości w niewielkim stopniu dotyczy cięcia samych rysunków, a bardziej poprawy ogólnej wydajności budowy.
Rzeczywiście, nasza branża zmaga się z tym problemem, jesteśmy świadomi powracających upiorów AEC. Aby wymienić tylko kilka:

 • zmiany w ostatniej chwili
 • oddzielne silosy informacyjne
 • zbyt mało lub zbyt dużo dostarczanych informacji
 • błędy projektowe
 • opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji
 • zbyt optymistyczne harmonogramy
 • zła logistyka
 • marnowanie czasu

I tak dalej.

Projekty budowlane oparte na modelach mają na celu wdrożenie zarówno sprawdzonych rozwiązań i inspiracji, jak i opracowanie nowych pomysłów w dążeniu do zmniejszenia wyżej wymienionych przeszkód. Niniejszy artykuł dotyczy właśnie takiego procesu.

Spis treści

Wyzwania do rozwiązania dzięki procesom dla budowy opartej na modelu

Co ciekawe, na mapie procesów zdefiniowanych w branżowych standardach i wytycznych wciąż znajdowały się pewne puste obszary. Normy obejmują aspekty wymiany informacji (Common Data Environment), zarządzania dokumentacją, zapewnienia jakości modelu (BIM Koordynacja), harmonogramowania (Last Planner), metodologii budowy (Lean) i inne.

Sykehusbygg (Norweska Agencja Budowy Szpitali Publicznych) zidentyfikowała, że brakuje powiązania między przekazaniem projektu wykonawcy oraz przygotowaniem każdej brygady do pracy w danym obszarze.

Określono, co można zrobić na etapie, na którym model jest gotowy do publikacji, a wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac na danym obszarze. Proces ten ma na celu:

 • sprawić, by wszystkie strony zrozumiały i zaangażowały się w model (zaakceptowały, że model jest wystarczająco dobry),
 • rozwiązać ewentualne problemy z wykonalnością na tyle wcześnie, by móc wdrożyć zmiany,
 • unikanie wprowadzania zmian w ostatniej chwili (poprzez oficjalne zamrożenie modelu i wymaganie oddzielnego reżimu rewizji),
 • zapewnienie poprawności dostarczanych informacji (nie za dużo, nie za mało),
 • tworzenie realistycznych harmonogramów i trzymanie się ich (poprzez angażowanie wykonawców podczas jego tworzenia – zasady Lean),
 • zapewnienie, że załoga i logistyka są kompletne i gotowe do pracy (poprzez zaangażowanie ich w spotkania przeglądowe).

Następnie cele te zostały przekształcone w proces krok po kroku, w którym każdy krok dotyczy innego interesariusza projektu.

ISO 19650 - 14-0 proces CDE
Lokalizacja procesu 14-0 w ramach przepływu pracy Common Data Environment zdefiniowanego przez ISO 19650.

Idea procesu 14-0 dla budowy opartej na modelu

Proces 14-0 leży u podstaw przygotowania modelu i wykonawcy do budowy bez rysunków. Nazywa się tak, ponieważ rozpoczyna się 14 tygodni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych w danym obszarze kontrolnym i kończy się, gdy pierwszy zespół wykonawców rozpoczyna realizację. Przeczytaj tutaj, co to jest Obszar Kontrolny.

W trakcie tego procesu trzy strony procesu budowlanego, tj. inwestor, projektant i wykonawca mogą wzajemnie sprawdzać i komentować swoje dostawy.

W pierwszej kolejności inwestor i wykonawca dokonują kontroli jakości dostarczonego przez projektanta modelu. Następnie kierownik robót budowlanych przedstawia harmonogram i założenia logistyczne zespołom wykonawczym do oceny. Na koniec wykonawca i kierownik robót budowlanych uzgadniają szczegóły dotyczące sposobu wykonania prac.

Jeden proces, wiele zadań

Ponieważ proces obejmuje wszystkich interesariuszy projektu pracujących w danym obszarze kontroli projektu, proces 14-0 jest podzielony na wiele mniejszych części w zależności od:

 • numeru obszaru kontroli (każdy z nich podlega osobnemu procesowi),
 • harmonogramu prac dla każdego obszaru kontrolnego (każdy z nich rozpoczyna się w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem budowy)
 • każdego zespołu wykonawców pracującego w danym obszarze kontroli (tylko zaangażowani wykonawcy otrzymują dostęp i zadania).

Przykład

Obszary kontroli AA.2A i AA.2B mają powierzchnię 1000 m2 i znajdują się na drugim piętrze w tym samym modelu. Proces obejmuje prace wewnętrzne. Na tym etapie mamy zespoły odpowiedzialne za np: K20 – ściany, K33 – rury, K36 – wentylacja, K24 – malowanie i K40 – elektryka. Wszystkie są zaangażowane w proces 14-0.

Różnica polega na tym, że w AA.2B nie mamy żadnych prac związanych z rurociągami, a prace wykonawcze rozpoczynają się 4 tygodnie później – w tygodniu 30. W rezultacie:

 • 14-0 dla obszaru kontrolnego AA.2A rozpoczyna się w tygodniu 12 i zaangażowani są wykonawcy K20, K33, K36, K24, K40 i K50.
 • 14-0 dla AA.2B rozpoczyna się w tygodniu 16 i obejmuje wykonawców K20, K36, K24, K40 i K50.
budowa oparta na modelu i proces 14-0 w obszarze kontrolnymjpg
Podział procesu 14-0 na obszary kontroli i zespoły wykonawców

Powiązania 14-0 z innymi procesami na budowie opartej na modelu

Żadna procedura nie istnieje w próżni. 14-0 również nie. Została ona zsynchronizowana z innymi procesami opisanymi w normach ISO i normach krajowych. Wszystkie są ze sobą powiązane, aby zapewnić jak najlepszy przepływ. Proces 14-0 łączy się z wieloma innymi procesami, takimi jak:

 • Rozwój modelu idzie w parze z procesem Model Maturity Index
 • Common Data Environment jest miejscem przechowywania modeli i zarządzania ich przekazywaniem
 • Proces zarządzania uwagami w celu poprawiania komentarzy od innych stron.
 • Harmonogram prac jest planowany zgodnie z Last Planner
 • Obszary kontroli, przydziały zadań i metody pracy są zgodne z zasadą Lean Construction.
14-0 i inne procesy dla budowy opertej o model
Powiązania 14-0 z innymi procesami na budowie opartej na modelu

Proces 14-0 w szczegółach

Prześledźmy teraz każdy tydzień tego 14-tygodniowego procesu.

Przed rozpoczęciem procesu obszar kontroli w modelu musi osiągnąć dojrzałość MMI350, co oznacza “po koordynacji wielobranżowej”. Tak więc koordynacja międzybranżowa w zespole projektowym powinna być już przeprowadzona, a kwestie kolizji i projektowania rozwiązane. Następnie projektanci umieszczają model w stanie “współdzielonym” na CDE projektu.

Nasze oprogramowanie do zarządzania zadaniami, gdy nadejdzie termin, automatycznie tworzy główne zadanie o nazwie “Proces 14-0 dla obszaru kontroli XYZ” z podzadaniami dla każdego etapu (tygodnia).

WAŻNE!

Podczas gdy jeden obszar kontroli w modelu jest wystarczająco dojrzały, aby przejść przez proces 14-0, inne mogą nie być! Jest to powód stosowania indeksu MMI jako dodatku do stanów informacyjnych modelu CDE.

Przebieg procesu

Tydzień 14 do 13

Za pierwszy etap odpowiedzialny jest Inwestor. Osoba w zespole sprawdza model pod kątem wymaganych danych. Kierownicy budowy z zespołu zarządzającego budową sprawdzają jakość i wykonalność prac wykonawczych w danym obszarze kontroli.

Jeśli występują błędy, zespół odsyła je do projektantów w postaci plików BCF lub działań w podzadaniu.

Główny rezultat: poprawne dane modelu z perspektywy inwestora.

Tydzień 13 do 12

Projektant ma tydzień na wprowadzenie poprawek i ponowne umieszczenie poprawionego modelu we wspólnym środowisku danych. Po wykonaniu tego zadania, zadanie dla danego procesu jest kontynuowane.

Tydzień 12 do 10

Następnie każdy wykonawca zaangażowany w ten obszar kontroli otrzymuje oddzielne podzadanie z dostępem do poprawionego modelu i całej dokumentacji niezbędnej do wykonania swojej pracy. Mają teraz dwa tygodnie na sprawdzenie modeli pod kątem kolizji, błędów, niejednoznaczności i wykonalności na miejscu. Im więcej znajdą, tym lepiej dla nich – projektant będzie miał czas na poprawienie błędów i stworzenie modelu odpowiadającego na ich potrzeby w postaci rozwiązań technicznych lub dodatkowych właściwości.

Pod koniec 10. tygodnia wykonawcy przesyłają uwagi z powrotem do projektantów.

Główny rezultat: sprawdzona możliwość budowy, wykonawca zobowiązuje się do wykonania modelu.

Tydzień 10 do 8

Tym razem projektanci mają dwa tygodnie na wprowadzenie poprawek.

Pod koniec 8 tygodnia publikują modele po kolejnej korekcie. Osiągają one teraz status MMI400 – gotowy do budowy. Następuje zamrożenie wszystkich obiektów w odpowiednim obszarze kontrolnym.

Główny rezultat: model gotowy do budowy i zamrożony – bez możliwości wprowadzania zmian.

Tydzień 6

Po 6 tygodniach od rozpoczęcia prac w obszarze kontrolnym wszystkie strony spotykają się na tak zwanym spotkaniu obserwacyjnym. Każda ze stron ma swoje ustalone punkty porządku obrad do omówienia.

 • Architekci i inżynierowie przedstawiają projekt – ogólne informacje o obszarze prac, typowych elementach i miejscach wymagających szczególnej uwagi.
 • Przedstawiciel kierownika budowy informuje o założeniach harmonogramu i logistyki, przedstawia jak ma wyglądać koordynacja prac pomiędzy różnymi firmami oraz omawia potencjalne ryzyka.
 • Wykonawca komentuje przedstawione punkty. Przedstawia plan dostaw materiałów (zasady just-in-time) i realizacji prac.

Główny rezultat: wszystkie strony spotykają się i wymieniają informacje na temat modelu, obszaru prac i planów wykonawczych.

Tydzień 3 do 1

Ostatnie 3 tygodnie przed rozpoczęciem prac. Wykonawca wraz z kierownikiem robót z zespołu inwestora odbywa spotkania z brygadzistami, na których omawiają
szczegóły zakresu prac w danym obszarze kontroli.

 • ponownie omawiają logistykę,
 • zaopatrzenie i dostawy,
 • załogę,
 • rozwiązują pojawiające się wyzwania

Główny rezultat: Brygadziści lepiej zapoznają się z personelem zarządzającym, obszarem roboczym i modelem.

Tydzień 0

W poniedziałek o 7 rano w tygodniu 0 rozpoczynają się pierwsze prace budowlane na tym obszarze i kończy się procedura 14-0 dla budowy opartej na modelu.

Główny rezultat: wykonanie pracy 😉

Podsumowanie

Uważam, że ta procedura jest podstawą do określenia warunków wstępnych dla procesów konstrukcyjnych opartych na modelach. Pozwala ona wszystkim stronom na dostosowanie oczekiwań i założeń na styku projektowania i realizacji. Staraliśmy się zbudować ten proces najlepiej jak potrafiliśmy – wyeliminować e-maile, zautomatyzować uruchamianie, przenieść je do chmury i polegać wyłącznie na narzędziach cyfrowych. Ponadto każda ze stron ma osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesem i działania następcze.

Czy to oznacza, że nie mamy błędów w modelu i zmian w projekcie?

Nie 🙁

Ale mogę postawić dolary przeciwko orzechom, że na świecie nie ma inwestycji, które by ich nie miały. Taka jest natura projektów budowlanych. Jedną rzeczą jest zrobienie wszystkiego, aby zminimalizować błędy, a drugą jest proces zarządzania niezbędnymi zmianami. Ale to już zupełnie inny temat.

The following article describes the Model-Based Construction series. In case it’s the first post you came across, I encourage you to read the introduction "Model-based construction – possibilities and challenges". I describe there the concept. All that to make sure you can get the most out of the series. Have a good read.

proces 14-0 inforgrafika
Proces 14-0 krok po kroku.

Check out the series about Model-Based Construction site:  

1. PART – Model-based construction – possibilities and challenges

2. PART – Model-based construction process for the design and execution phase (this article)

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim !

Dużo czasu i wysiłku poświęcamy na tworzenie wszystkich naszych artykułów i poradników. Byłoby świetnie, gdybyś poświęcił chwilę na udostępnienie tego wpisu!

Udostępnij:

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Autor:

Pobierz przewodnik po projektach BIM:

Po przeczytaniu tego poradnika dowiesz się:

 1. Jak BIM jest wykorzystywany przy największych projektach w Norwegii
 2. Jakie były wyzwania dla zespołu projektowego i jak zostały rozwiązane
 3. Jakie były wyzwania na budowie i jakie było nasze podejście do nich

Najnowsze wpisy: